• ՍԼԱՎՄԵԴ

  Ձեր ընտանիքի առողջությունը

 • Սլավմեդ

  Անվանի բժիշկներ, պրոֆեսիոնալ սպասարկում

 • Սլավմեդ

  Լավագույն լուծումներ, արագ ապաքինում

 • Սլավմեդ

  Սրտացավ վերաբերմունք, առողջ բալիկներ

 • Սլավմեդ

  Ժամանակակից սարքավորումներ, նորարար մոտեցումներ


2014թ.-ի փետր­վա­րի 20-ին Եր­ևա­նում հիմ­նադր­վեց «Ս­լավ­մեդ բժշկա­կան կենտ­րոն»-ը, ո­րի հիմ­նա­դի­րը նպա­տակ է ու­նե­ցել Հա­յաս­տա­նի բուժ­հա­մա­կար­գը հա­մալ­րել Եվ­րո­պա­կան չա­փա­նիշ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խան բազ­մապ­րո­ֆիլ բու­ժօգ­նութ­յուն տրա­մադ­րող ևս մեկ բուժ­հաս­տա­տութ­յու­նով և­ ա­ռանձ­նա­նալ ո­լոր­տում իր նոր ձե­ռագ­րով, ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­վո­րում­նե­րով և վե­րա­պատ­րաստ­ված փոր­ձա­ռու բժիշկ­նե­րով:replica uk rolex

   «Ս­լավ­մեդ բժշկա­կան կենտ­րոն»-ն­ ու­նի 5 վի­րա­հա­տա­րան, ծննդա­տուն, գի­նե­կո­լո­գիա­կան, էն­դոս­կո­պիկ, ընդ­հա­նուր, միկ­րո և պ­լաս­տիկ վի­րա­բու­ժութ­յան, օր­թո­պե­դիա­յի և վ­նաս­ված­քա­բա­նութ­յան, ու­ռո­լո­գիա­յի, ա­նո­թա­յին, ակ­նա­բու­ժութ­յան, ԼՕՌ բա­ժան­մունք­ներ, ինչ­պես նաև գեր­ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­վո­րում­նե­րով հա­գե­ցած ախ­տո­րո­շիչ բա­ժան­մունք և լա­բո­րա­տո­րիա:

  «Ս­լավ­մեդ բժշկա­կան կենտ­րոն»-ը հա­գե­ցած է աշ­խար­հահռ­չակ Toshiba, Pentax, Storz, Dräger, Fabius, Roche Diagnostics կազ­մա­կեր­պութ­յուն­նե­րի վեր­ջին սերն­դի բժշկա­կան սար­քա­վո­րում­նե­րով(Toshiba Aquillon Prime 160 մուլ­տիս­պի­րա­լա­յին կոմպ­յու­տո­րա­յին տո­մոգ­րաֆ, Toshiba ZEXIRA թվա­յին ռենտ­գեն, Aplio 500 ժա­մա­նա­կա­կից, բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ ուլտ­րա­ձայ­նա­յին սարք): Հի­վան­դա­սեն­յակ­նե­րը կա­հա­վոր­ված են Hill-Rom ֆրան­սիա­կան ար­տադ­րութ­յան բազ­մա­ֆունկ­ցիո­նալ  մահ­ճա­կալ­նե­րով, հե­ռուս­տա­ցույ­ցով, սառ­նա­րա­նով և­ ու­նեն ա­ռան­ձին սան­հան­գույց, ինչ­պես նաև հի­վան­դին տրվում է ե­րե­քան­գամ­յա սնունդ: Այս ա­մե­նով հան­դերձ, բժշկա­կան ծա­ռա­յութ­յուն­նե­րի հա­մար սահ­ման­վել են հան­րա­պե­տութ­յու­նում գոր­ծող ոչ բարձր գներ:

  Պացիենտների ա­ռող­ջութ­յան և հար­մա­րա­վե­տութ­յան մա­սին հո­գա­ծութ­յու­նը մեր բժիշկ­նե­րի հիմ­նա­կան ա­ռա­քե­լութ­յունն է: Մենք ա­ռա­ջար­կում ենք բուժ­ման ա­մե­նաօպ­տի­մալ և և արդ­յու­նա­վետ  տար­բե­րա­կը:

  Նոր ձե­ռա­գիր, ժա­մա­նա­կա­կից սար­քա­վո­րում­ներ, վե­րա­պատ­րաստ­ված բժիշկ­ներ, ան­հա­տա­կան մո­տե­ցում. գոր­ծոն­ներ, ո­րոնք պայ­մա­նա­վո­րում են «Ս­լավ­մեդ»-ի հա­ջո­ղութ­յան գրա­վա­կա­նը:
cheap omega replicaEmbed a google map onto your website! Use our map embed tool Visit our website
Try this up-to-date vouchers!