Վահանաձև գեղձի հորմոններ

Անվանում Արժեք
Թիրեոտրոպ հորմոն 6 000
Թրիյոդթիրոնին 6 000
Թրիյոդթիրոնին ազատ 6 000
Թիրօքսին 6 000
Թիրօքսին ազատ 6 000
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 7 800
Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ 7 800
Թիրեոգլոբուլին 9 600
Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ 14 400
Կալցիտոնին 14 400
Պարատհորմոն 9 600