Վահանաձև գեղձի հորմոններ

Անվանում Արժեք
Թիրեոտրոպ հորմոն 5,000
Թրիյոդթիրոնին 5,000
Թրիյոդթիրոնին ազատ 5,000
Թիրօքսին 5,000
Թիրօքսին ազատ 5,000
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 6,500
Հակամարմինների թիրեոպերօքսիդազի նկատմամբ 6,500
Թիրեոգլոբուլին 8,000
Հակամարմիններ թիրեոտրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ 12,000
Կալցիտոնին 12,000
Պարատհորմոն 8,000