Վիրաբուժական բաժանմունքի գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
200001 Վիրաբույժի խորհրդատվություն 10,000
200002 Վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
200003 Վիրաբույժի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000
200004 Թութքահատում` I կարգ 230,000
200005 Թութքահատում` II կարգ 260,000
200006 Ստեպլերային հեմորոիդոպեքսիա (Լոնգոյի վիրահատություն առանց ստեպլերի) 250,000
200007 Թութքային հանգույցների լիգավորում լատեքս օղակներով (յուրաքանչյուր հանգույցը) ամբուլատոր 30,000
200008 Անալ ճաքի հատում, հեռացում 220,000
200009 Անալ խուղակի հեռացում (ներսեղմանային) 220,000
200010 Անալ խուղակի հեռացում (միջսեղմանային) 250,000
200011 Անալ խուղակի հեռացում կամ դրենավորող վիրահատություն կամ լիգատուրայի անցկացում (արտասեղմանային) 320,000
200012 Սուր թարախային պարապրոկտիտի բացազատում ն/ե կամ սպինալ անզգայացման տակ (բարդ դեպքեր) 240,000
200013 Ողիղ աղու օտար մարմնի հեռացում 240,000
200014 Պերիանալ շրջանի և անալ խողովակի սրածայր կոնդիլոմաների հեռացում սպինալ անզգայացման տակ 220,000
200015 Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում բաց կամ կիսաբաց եղանակներով 220,000
200016 Պոչուկի էպիթելային ուղիների հատում, տեղային լաթային պլաստիկայով 300,000
200017 Կրծքագեղձի սեկտորալ վիրահատություն 250,000
200018 Ռադիկալ մաստէկտոմիա 450,000
200019 Կրծքագեղձի եզակի ֆիբրոադենոմայի հեռացում տեղ. անզգայացման տակ 200,000
200020 Կրծքագեղձի ռադիկալ մաստէկտոմիա վերականգնողական պլաստիկայով (առանց ինպլատի արժեքի) 780,000
200021 Կրծքագողձի ռադիկալ ռեզեկցիա ավշահատմամբ 420,000
200022 Կրծքագեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA) 30,000
200023 Տրեպան բիոպսիա (առանց պաթոհիստոլոգիական հետազոտության) 50,000
200024 Աճուկային ճողվածքի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով 240,000
200025 Աճուկային ճողվածքի պլաստիկա ցանցային պրոթեզով 250,000
200026 Աճուկային ճողվածքի լապարոսկոպիկ պլաստիկա (TAPP) (ցանցը և գործիքները ներառված չեն) 280,000
200027 Ազդրային ճողվածքի պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով 240,000
200028 Ազդրային ճողվածքի պլաստիկա ցանցային պրոթեզով 280,000
200029 Կրկնված աճուկային և ազդրային ճողվացքների պլաստիկա ցանցային պրոթեզներով 300,000
200030 Որովայնի առաջային պատի առաջնային ճողվածքների (էպիգաստրալ, պորտային, հարպորտային, Սպիգելյան…) պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ 300,000
200031 Որովայնի առաջային պատի առաջնային մեծ (դրունքը 10սմ և ավելի) չափերի ճողվածքների պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ 360,000
200032 Որովայնի առաջային պատի հետվիրահատական ճողվածքների պլաստիկ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ 390,000
200033 Որովայնի առաջային պատի հետվիրահատական մեծ (դրունքը 10 սմ և ավելի) ճողվածքների պլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություն ցանցային պրոթեզների կիրառմամբ 500,000
200034 Կրուրոռաֆիա, ֆունդոպլիկացիա լապարոսկոպիկ եղանակով` I կարգ 450,000
200035 Կրուրոռաֆիա, ֆունդոպլիկացիա լապարոսկոպիկ եղանակով` II կարգ 600,000
200036 Կարդիոմիոտոմիա, պիլորոմիոտոմիա, պիլորոպլաստիկա` I կարգ 360,000
200037 Կարդիոմիոտոմիա, պիլորոմիոտոմիա, պիլորոպլաստիկա` II կարգ 480,000
200038 Ստոծանու ճողվածքների պլաստիկա` I կարգ 450,000
200039 Ստոծանու ճողվածքների պլաստիկա` II կարգ 650,000
200040 Որովայնի առաջային պատի ճողվածքների լապարոսկոպիկ պլաստիկա (առանց ցանցի և գործիքների)` I կարգ 400,000
200041 Որովայնի առաջային պատի ճողվածքների լապարոսկոպիկ պլաստիկա (առանց ցանցի և գործիքների)` II կարգ 600,000
200042 Որովայնի ուղիղ մկանների տարամիտման (դիասթազի) պլաստիկա տեղային հյուսվածքներով (Նապալկովի վիրահատություն) 350,000
200043 Որովայնի ուղիղ մկանների տարամիտման (դիասթազի) պլաստիկա ցանցային պրոթեզներով 420,000
200044 Խոլեցիստէկտոմիա լապարատոմիկ եղանակով 350,000
200045 Խոլեցիստէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով` I կարգ 360,000
200046 Խոլեցիստէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով` II կարգ 420,000
200047 Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխոլիթոտոմիա 400,000
200048 Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխի ռևիզիա, դրենավորում լապարոսկոպիկ` I կարգ 450,000
200049 Խոլեցիստէկտոմիա, խոլեդոխի ռևիզիա, դրենավորում լապարոսկոպիկ` II կարգ 600,000
200050 Էխինոկոկէկտոմիա լապարատոմիկ` I կարգ 400,000
200051 Էխինոկոկէկտոմիա լապարոսկոպիկ` II կարգ 480,000
200052 Լյարդի ատիպիկ եզրային մասնահատում կամ ինցիզիոն բիոպսիա լապարոսկոպիկ` I կարգ 240,000
200053 Լյարդի ատիպիկ եզրային մասնահատում կամ ինցիզիոն բիոպսիա լապարոսկոպիկ` II կարգ 540,000
200054 Փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում ստացիոնար պայմաններում` I կարգ 240,000
200055 Փափուկ հյուսվածքային գոյացության հեռացում ստացիոնար պայմաններում` II կարգ 360,000
200056 Մաշկի գոյացությունների լայնածավալ հեռացում տեղային հյուսվածքների պլաստիկայով 320,000
200057 Մաշկի գոյացությունների լայնածավալ հեռացում ազատ լաթային պլաստիկայով 600,000
200058 Ուրախոսի բշտի կամ խուղակի հեռացում 240,000
200059 Ամոքիչ բիլիոդիգեստիվ բերանակցման ձևավորում 360,000
200060 Լեղուղիների ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական կամ դրենավորող վիրահատություններ 540,000
200061 Միջմաշկային միջլյարդային խոլանգիոստոմիա 330,000
200062 Խոլեցիստոստոմիա 240,000
200063 Սպլենէկտոմիա (փայծաղի հեռացում)` I կարգ 400,000
200064 Սպլենէկտոմիա (փայծաղի հեռացում)` II կարգ 550,000
200065 Լապարացենտեզ ստացիոնար պայմաններում 120,000
200066 Ախտորոշիչ լապարասկոպիա 220,000
200067 Գաստրոստոմիա 280,000
200068 Թափածակված և արյունահոսող խոցերի կարում 360,000
200069 Ստամոքսի մասնահատում խոցային հիվանդության կապակցությամբ` I կարգ 500,000
200070 Ստամոքսի մասնահատում խոցային հիվանդության կապակցությամբ` II կարգ 600,000
200071 Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում` I կարգ 700,000
200072 Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում` II կարգ 850,000
200073 Ստամոքսի դիստալ մասնահատում` I կարգ 600,000
200074 Ստամոքսի դիստալ մասնահատում` II կարգ 700,000
200075 Գաստրէկտոմիա` I կարգ 720,000
200076 Գաստրէկտոմիա` II կարգ 840,000
200077 Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում 1,140,000
200078 Ենթաստամոսային գեղձի պոչի մասնահատում 540,000
200079 Պանկրեատիկոէնտերո անաստամոզի ձևավորում` I կարգ 660,000
200080 Պանկրեատիկոէնտերո անաստամոզի ձևավորում` II կարգ 900,000
200081 Վիրահատություններ աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ առանց աղիքի հատման կամ մասնահատման 360,000
200082 Վիրահատություններ աղիքային անանցանելիության կապակցությամբ աղեգալարի հատմամբ կամ մասնահատմամբ 500,000
200083 Մեկելյան դիվերտիկուլի հեռացում բաց եղանակով 300,000
200084 Մեկելյան դիվերտիկուլի հեռացում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի արժեքի) 360,000
200085 Ապենդէկտոմիա` I կարգ 240,000
200086 Ապենդէկտոմիա` II կարգ 310,000
200087 Ապենդէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով 270,000
200088 Ապենդէկտոմիա լապարոսկոպիկ եղանակով (բարդ դեպքեր) 370,000
200089 Աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` I կարգ 450,000
200090 Աջակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` II կարգ 600,000
200091 Լայնական հաստ աղու սեգմենտար մասնահատում` I կարգ 450,000
200092 Լայնական հաստ աղու սեգմենտար մասնահատում` II կարգ 600,000
200093 Ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` I կարգ 450,000
200094 Ձախակողմյան հեմիկոլէկտոմիա` II կարգ 600,000
200095 Սիգմայաձև աղու մասնահատում` I կարգ 450,000
200096 Սիգմայաձև աղու մասնահատում` II կարգ 600,000
200097 Վիրահատություններ ուղիղ աղու արտանկման կապակցությամբ` I կարգ 400,000
200098 Վիրահատություններ ուղիղ աղու արտանկման կապակցությամբ` II կարգ 450,000
200099 Ուղիղ աղու պոլիպէկտոմիա բաց եղանակով` I կարգ 300,000
200100 Ուղիղ աղու պոլիպէկտոմիա բաց եղանակով` II կարգ 360,000
200101 Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում` I կարգ 550,000
200102 Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում` II կարգ 600,000
200103 Ուղիղ աղու ցածր առաջային մասնահատում ապարատային բերանակցմամբ և կանխարգելող ստոմայի ձևավորմամբ (առանց ստեպլերի)` I կարգ 650,000
200104 Ուղիղ աղու ցածր առաջային մասնահատում ապարատային բերանակցմամբ և կանխարգելող ստոմայի ձևավորմամբ (առանց ստեպլերի)` II կարգ 750,000
200105 Ուղիղ աղու որովայնաշեքային էքստիրպացիա մշտական ստոմայի ձևավորմամբ` I կարգ 720,000
200106 Ուղիղ աղու որովայնաշեքային էքստիրպացիա մշտական ստոմայի ձևավորմամբ` II կարգ 850,000
200107 Ռեկտոպեքսիա` I կարգ 480,000
200108 Ռեկտոպեքսիա` II կարգ 720,000
200109 Աղիքային ինվագինացիայի ներուղղում բաց եղանակով 300,000
200110 Աղիքային ինվագինացիայի ներուղղում լապարոսկոպիկ եղանակով 360,000
200111 Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական` I կարգ վիրահատություններ 350,000
200112 Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական` II կարգ վիրահատություններ 400,000
200113 Կոլոստոմայի կամ իլեոստոմայի ձևավորում 350,000
200114 Ամոքիչ շրջանցող բերանակցումների ձևավորում 360,000
200115 Նոբլի վիրահատություն 420,000
200116 Ներորովային և արտաորովայնամզային տեղակայման ոչ մեծ բարորակ գոյացությունների հեռացում` I կարգ 400,000
200117 Ներորովային և արտաորովայնամզային տեղակայման ոչ մեծ բարորակ գոյացությունների հեռացում` I կարգ 500,000
200118 Ուղիղ աղիքի էնդոմետրիտի կոմբինացված վիրահատություն (I կարգ) 800,000
200119 Ուղիղ աղիքի էնդոմետրիտի կոմբինացված վիրահատություն (II կարգ) 1,000,000
200120 Պարենխիմատոզ օրգանի արյունահոսության դադարեցում և կարում լապարոսկոպիկ եղանակով 300,000
200121 Պլևրալ խոռոչի դրենավորում 50,000
200122 Որովայնի խոռոչի դրենավորում 40,000
200123 Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` I կարգ 80,000
200124 Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` II կարգ 120,000
200125 Ներստամոքսային բալոնի տեղադրում ն/ե անզգայացմամբ (առանց բալոնի) ամբուլատոր` III կարգ 160,000
200126 Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` I կարգ 100,000
200127 Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` II կարգ 140,000
200128 Ներստամոքսային բալոնի հեռացում ներշնչափողային անզգայացմամբ ամբուլատոր` III կարգ 180,000
200129 Ստամոքսի երկայնակի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի և ծայրատների)` I կարգ 750,000
200130 Ստամոքսի երկայնակի մասնահատում լապարոսկոպիկ եղանակով (առանց ստեպլերի և ծայրատների)` II կարգ 900,000
200131 Լապարոսկոպիկ գաստրոպլիկացիա `I կարգ 750,000
200132 Լապարոսկոպիկ գաստրոպլիկացիա` II կարգ 950,000
200133 Ստամոքսի լապարոսկոպիկ օղակավորում (առանց օղակի)` I կարգ 650,000
200134 Ստամոքսի լապարոսկոպիկ օղակավորում (առանց օղակի)` II կարգ 800,000
200135 Մինի գաստրիկ բայփաս լապարոսկոպիկ (առանց ստեպլերների)` I կարգ 800,000
200136 Մինի գաստրիկ բայփաս լապարոսկոպիկ (առանց ստեպլերների)` II կարգ 950,000
200137 Ստամոքսի օղակի կարգավորում ռենտգենի տակ, օրալ կոնտրաստով ամբուլատոր 40,000
200138 Վենէկտոմիա, թրոմբէկտոմիա 330,000
200139 Երկկողմանի վենէկտոմիա 520,000
200140 Երակների ն/ե լազերային կոագուլյացիա (մեկ վերջույթ) 435,000
200141 Երակների ն/ե լազերային կոագուլյացիա (երկու վերջույթ) 635,000
200142 Կրոսէկտոմիա 220,000
200143 Մինիֆլեբէկտոմիա 220,000
200144 KAVA ֆիլտրի տեղադրում 240,000
200145 Մագիստրալ և պերիֆերիկ զարկերակների ստենտավորում (առանց ստենտի արժեքի) 800,000
200146 Մագիստրալ և պերիֆերիկ զարկերակների բալոնային դիլատացիա (առանց բալոնի արժեքի) 800,000
200147 Զարկերակների պրոթեզավորում (առանց պրոթեզի արժեքի) 650,000
200148 Փոքր ծավալի վիրահատություններ զարկերակների վրա 230,000
200149 Պորտո կաթետերի տեղադրում 180,000
200150 Կոնսերվատիվ բուժում ստացիոնար պայմաններում՝ 1 օրվա բուժման արժեքը (առանց հետազոտություններ արժեքի) 25,000
200151 Ս/Վ մատի ամպուտացիա 220,000
200152 Ս/Վ ոտնաթաթի ամպուտացիա 340,000
200153 Ս/Վ ամպուտացիա 430,000
200154 SEPS – էնդոսկոպիկ ենթափակեղային պերֆորանտ երակների լիգացիա 430,000
200155 Սկլերոթերապիա 1 ոտք (առանց դեղորայքի) 150,000
200156 Սկլերոթերապիա 2 ոտք (առանց դեղորայքի) 200,000
200157 Թիրեոիդէկտոմիա (միջին ծավալ) 430,000
200158 Թիրեոիդէկտոմիա (միջին ծավալ՝ բարդացած) 470,000
200159 Թիրեոիդէկտոմիա (մեծ ծավալ) 530,000
200160 Թիրեոիդէկտոմիա լիմֆոդիսէկցիայով 550,000
200161 Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական լիմֆոդիսէկցիայով 600,000
200162 Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական և կողմնային (1 կողմից լիմֆոդիսէկցիայով) 700,000
200163 Թիրեոիդէկտոմիա կենտրոնական և կողմնային (2 կողմից լիմֆոդիսէկցիայով) 1,000,000
200164 Հարվահանաձև գեղձի ադենոմային հեռացում (1 հատ) 350,000
200165 Հարվահանաձև գեղձի ադենոմային հեռացում (1-ից ավել) 450,000
200166 Վահանաձև գեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA)-1 հանգույց 25,000
200167 Վահանաձև գեղձի բարակասեղային ասպիրացիա (FNA) 30,000
200168 Ամբուլատոր միջամտություն (I աստիճան) 20,000
200169 Ամբուլատոր միջամտություն (III աստիճան) 50,000
200170 Ամբուլատոր միջամտություն (IV աստիճան) 100,000
200171 Հիվանդասենյակ Luxe 25,000
200172 Հիվանդասենյակ Standart 10,000
200173 Հիվանդասենյակ VIP 35,000
200174 Համավճար-1-վիրաբուժություն 150,000
200175 Համավճար-2-վիրաբուժություն 160,000
200176 Համավճար-3-վիրաբուժություն 180,000
200177 Համավճար-4-վիրաբուժություն 140,000
200178 KAVA ֆիլտր 350,000
200181 Կրծքագեղձի ենթամաշկի հեռացում գինեկոմաստիայի ժամանակ 300,000
200183 Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն 10,000
200184 Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ 15,000
200185 Անոթային վիրաբույժիի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ 20,000

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։