Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության բաժանմունքի ծառայությունների գնացուցակ

Ծառ․ կոդ Անվանում Արժեք
300001 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն "10,000"
300002 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն՝ բուժմամբ "15,000"
300003 "Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն, բուժում՝ դինամիկ հսկողությամբ" "20,000"
300004 Քթի միջնապատի աճառային հատվածի ռեդրեսացիա "300,000"
300005 Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա I աստիճանի) "350,000"
300006 Քթի միջնապատի դեֆորմացիա (Սեպտոտոմիա II աստիճանի) "400,000"
300007 Ռինոպլաստիկա (I աստիճան) "400,000"
300008 Ռինոպլաստիկա (II աստիճան) "500,000"
300009 Ռինոպլաստիկա (III աստիճան) "600,000"
300010 Ռինոպլաստիկա (IV աստիճան) "700,000"
300011 Քթի ծայրի պլաստիկա ընդհանուր անզգայացմամբ "250,000"
300012 Քթի ծայրի պլաստիկա տեղային անզգայացմամբ "150,000"
300013 "Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, միակողմանի կոնխոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ" "75,000"
300014 "Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, երկկողմանի կոնխոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ" "150,000"
300015 "Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, միակողմանի կոնխոտոմիա տեղային անզգայացմամբ" "40,000"
300016 "Ստորին քթային խեցիների ենթալորձային վազոտոմիա, երկկողմանի կոնխոտոմիա, խեցիների ուլտրաձայնային դեզինտեգրացիա տեղային անզգայացմամբ" "80,000"
300017 Արմատական միակողմանի հայմորոտոմիա "400,000"
300018 Արմատական երկկողմանի հայմորոտոմիա "550,000"
300019 Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորոտոմիա "400,000"
300020 Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորոտոմիա "550,000"
300021 Արմատական ֆրոնտոտոմիա "800,000"
300022 Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա առաջին աստիճանի "400,000"
300023 Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա երկորդ աստիճանի "450,000"
300024 Էնդոսկոպիկ ֆրոնտոտոմիա երրորդ աստիճանի "500,000"
300025 Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորո էթմոիդոտոմիա "400,000"
300026 Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորո էթմոիդոտոմիա "550,000"
300027 Էնդոսկոպիկ սֆենոիդոտոմիա "600,000"
300028 Էնդոսկոպիկ միակողմանի հայմորոտոմիա համակցված սեպտոպլաստիկաի հետ "550,000"
300029 Էնդոսկոպիկ երկկողմանի հայմորոտոմիա համակցված սեպտոպլաստիկաի հետ "650,000"
300030 Պոլիպոտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ "250,000"
300031 Պոլիպոտոմիա տեղային անզգայացմամբ "90,000"
300032 Ադենոիդների հեռացում ընդհանուր անզգայացմամբ "150,000"
300033 Ադենոիդների հեռացում տեղային անզգայացմամբ "80,000"
300034 Տոնզիլէկտոմիա ընդհանուր անզգայացմամբ "200,000"
300035 Տոնզիլէկտոմիա BIZact ընդհանուր անզգայացմամբ "265,000"
300036 Տոնզիլէկտոմիա տեղային անզգայացմամբ "160,000"
300037 Ուվուլոտոմիա (փոքր լեզվակի կարճացում) ընդհանուր անզգայացմամբ "80,000"
300038 Ուվուլոտոմիա (փոքր լեզվակի կարճացում) տեղային անզգայացմամբ "30,000"
300039 Ախտորոշիչ վիրահատություն (բիոպսիա) "80,000"
300040 Քթային փականի վերականգնում "200,000"
300041 "Օրգանների դիմածնոտային հատվածի, պարանոցի սուր տրավմաների վիրաբուժական բուժում" "150,000"
300042 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (1 կողմ) "15,000"
300043 Վերծնոտային խոռոչի պունկցիա (2 կողմ) "25,000"
300044 Թմբկաթաղանթի պնևմոմասաժ (1 սեանս) "3,000"
300045 "Եվստախյան փողի փչում ըստ Պոլիտցեռի, պնևմոմասաժ (1 սեանս)" "3,000"
300046 Քմային նշիկների լակունաների լվացում (1 պրոցեդուրա) "5,000"
300047 Սուր սիունուսիտների կոնսերվատիվ բուժում (5 օր) "30,000"
300048 Հայմորյան խոռոչի լվացում (1 պրոցեդուրա) "7,000"
300049 Յամիկ կաթետրի տեղադրում (1 սեանս) "7,000"
300050 Դեղորայքի ներկոկորդային լցում (1 պրոցեդուրա) "3,000"
300051 Վերքի վիրաբուժական մշակում "5,000"
300052 Ականջի լվացում "7,000"
300053 Ականջի լվացում (2 ականջ) "10,000"
300054 Ծծմբային խցանի հեռացում "5,000"
300055 Հարքթային խոռոչների լվացում հեղուկների տեղափոխման եղանակով (1 պրոցեդուրա) "5,000"
300056 Հարքթային խոռոչների ՈՒՁՀ "10,000"
300057 Աուդիոմետրիա "10,000"
300058 ՔԿԱ օրգանների շրջանում ֆուրունկուլի բացահատում "10,000"
300059 ՔԿԱ օրգանների նորագոյացությունների բիոպսիա տեղային անզգայացմամբ "20,000"
300060 "ՔԿԱ օրգանների նորագոյացությունների (ֆիբրոմա, պապիլոմա,ադենոմա) հեռացում տեղային անզգայացմամբ" "30,000"
300061 Պարատոնզիլյար աբսցեսի բացահատում "25,000"
300062 "Քթի միջնապատի հեմատոմա, աբսցեսի բացահատում տեղային անզգայացմամբ" "20,000"
300063 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա առաջին աստիճանի "80,000"
300064 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա երկրորդ աստիճանի "120,000"
300065 Ռինոպլաստիկայից հետո հետվիրահատական կորեկցիա երրորդ աստիճանի "150,000"
300066 Քթի խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում ընդհանուր անզգայացմամբ "80,000"
300067 Քթի Խոռոչի հետվիրահատական սինեխիաների հատում "30,000"
300068 "Քթի խոռոչի, կոկրդի, քիթ-ըմպանի ֆիբրոէնդոսկոպիա" "10,000"
300069 ՔԿԱ կրիոթերապիա (1 սեանս) "30,000"
300070 "Քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային տամպոնադա" "20,000"
300071 "Սուր քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային և հետին տամպոնադա" "60,000"
300072 "Սուր քթային արյունահոսության դադարեցում, առաջնային և հետին տամպոնադա, ընդհանուոր անզգայացմամբ" "100,000"
300073 "Ամբուլատոր բուժում, դինամիկ հսկողությամբ (այդ թվում՝ վիրակապություն, միջամտություն, պրոցեդուրաներ) " "30,000"
300073 "Ամբուլատոր բուժում, դինամիկ հսկողությամբ (այդ թվում՝ վիրակապություն, միջամտություն, պրոցեդուրաներ) " "50,000"
300074 Քթոսկրերի ռեպոզիցիա (տեղային անզգայացմամբ` ամբուլատոր պայմաններում) "80,000"
300075 Քթոսկրերի ռեպոզիցիա (ն/ե անզգայացմամբ` ամբուլատոր պայմաններում) "120,000"
300076 "Սուր սիունուսիտների կոնսերվատիվ բուժում (5 օրից ավել, մեկ ամսվա ընթացքում)" "40,000"
300077 Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (I աստիճան) "30,000"
300078 Տեղային հյուսվածքներով պլաստիկա տեղային անզգայացմամաբ (II աստիճան) "80,000"
300079 Բիշի ճարպային մարմինների հեռացում "100,000"
300080 Ծնոտների ռեկոնստրուկտիվ ոսկրապլաստիկ վիրահատություններ "700,000"
300081 Ծնոտների ռեզեկցիա առաջնային ոսկրային պլաստիկայով "800,000"
300082 Ստորին ծնոտի կեղծ հոդի վիրաբուժական բուժում "300,000"
300083 Այտաակնակապճային համալիրի ռեկոնստրուկցիա "350,000"
300084 Լիպոսակցիա՝ ճարպի հեռացում (1 զոնա) "200,000"
300085 Լիպոֆիլինգ՝ ճարպի ներարկուն (1 զոնա) "150,000"
300086 V-Y պլաստիկա "240,000"
300087 Հոնքերի բարձրացում "300,000"
300088 Խեյլոպլաստիկա առաջին աստիճանի "100,000"
300089 Խեյլոպլաստիկա երկրորդ աստիճանի "200,000"
300090 Խեյլոպլաստիկա երրորդ աստիճանի "250,000"
300091 Գենիոպլաստիկա "350,000"
300092 Օտոպլաստիկա (I աստիճան) "150,000"
300093 Օտոպլաստիկա (II աստիճան) "200,000"
300094 Օտոպլաստիկա (III աստիճան) "250,000"
300095 Վերին բլեֆարոպլաստիկա "160,000"
300096 Ստորին բլեֆարոպլաստիկա "220,000"
300097 Շրջանաձև բլեֆարոպլաստիկա "350,000"
300098 Դեմքի ձգում (II աստիճան) "600,000"
300099 Դեմքի ձգում (III աստիճան) "700,000"
300100 Ճակատի ձգում "250,000"
300101 Պարանոցի ձգում "300,000"
300102 Կրծքագեղձի մեծացում (առանց իմպլանտի արժեքի) "500,000"
300103 Կրծքագեղձի փոքրացում (II աստիճան) "550,000"
300104 Կրծքագեղձի փոքրացում (III աստիճան) "700,000"
300105 Մաստոպեքսիա "400,000"
300106 Բազուկների պլաստիկա "250,000"
300107 Ազդրերի պլաստիկա "400,000"
300108 Աբդոմինոպլաստիկա (II աստիճան) "650,000"
300109 Աբդոմինոպլաստիկա (III աստիճան) "850,000"
300110 Մարմնի շրջանաձև ձգում (I աստիճան) "450,000"
300111 Մարմնի շրջանաձև ձգում (II աստիճան) "750,000"
300112 Մինիաբդոմինոպլաստիկա (առանց պորտի տեղափոխության) "400,000"
300113 Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում տեղային հյուսվածքներով պլաստիկայով "120,000"
300114 Մաշկի և ենթամաշկի շրջանում դեֆեկտների փակում աուտոդերմոպլաստիկայով "200,000"
300115 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (I աստիճան) "25,000"
300116 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (II աստիճան) "35,000"
300117 Մաշկի և ենթամաշկի սահմաններում նորագոյացությունների հեռացում (III աստիճան) "50,000"
300118 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (I աստիճան) "150,000"
300119 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (II աստիճան) "250,000"
300120 Մաշկի դերմոլիպէկտոմիա (III աստիճան) "350,000"
300121 Դաջվածքների հեռացում (I աստիճան) "30,000"
300122 Դաջվածքների հեռացում (II աստիճան) "50,000"
300123 Դաջվածքների հեռացում (III աստիճան) "100,000"
300124 Սպիների հեռացում (I աստիճան) "30,000"
300125 Սպիների հեռացում (II աստիճան) "60,000"
300126 Սպիների հեռացում (III աստիճան) "80,000"
300127 Սինեխիաների սինոլիզ "50,000"
300128 Շրթունքի փեղեքման շտկում (I աստիճան) "150,000"
300129 Շրթունքի փեղեքման շտկում (II աստիճան) "200,000"
300130 Շրթունքի փեղեքման շտկում (III աստիճան) "250,000"
300131 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (I աստիճան) "100,000"
300132 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (II աստիճան) "150,000"
300133 Սպիական կոնտրակտուրաների կորեկցիա (III աստիճան) "200,000"
300134 Մատնաշնչերի բուժում (I աստիճան) "30,000"
300135 Մատնաշնչերի բուժում (II աստիճան) "50,000"
300136 Դաստակի և մատերի ոսկրերի օստեոսինթեզ (I աստիճան) "50,000"
300137 Դաստակի և մատերի ոսկրերի օստեոսինթեզ (II աստիճան) "100,000"
300138 Սրունքների էնդոպրոթեզավորում (Կրուրոպլաստիկա) (առանց իմպլանտի արժեքի) "350,000"
300139 "Ջլերի կար (1,2 ջիլ)" "70,000"
300140 Ջլերի կար (3 և ավելի ջիլ) "150,000"
300141 "Նյարդի կար (1,2 նյարդ)" "120,000"
300142 Նյարդի կար (3 և ավելի նյարդ) "200,000"
300143 Զարկերակի/երակի կար (1 անոթ) "100,000"
300144 Զարկերակի/երակի կար (2 և ավելի անոթ) "250,000"
300145 Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (I աստիճան) "150,000"
300146 Կղզյակային մաշկամկանային լաթերի տեղափոխում (II աստիճան) "200,000"
300147 Շրթունքների աուգմենտացիա /մեծացում/ (առանց ֆիլլերի արժեքի) "50,000"
300148 Տարիքային փոփոխությունների կորեկցիայի ինյեկցիոն եղանակներ (առանց դեղանյութի արժեքի) "50,000"
300149 Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ լաթային մեթոդ /գրաֆթ 450
300150 Մազերի աուտոտրանսպլանտացիա՝ էքստրակցիոն մեթոդ /գրաֆթ 600
300151 Կարպալ թունելի հատում (միակողմանի) "100,000"
300152 Կարպալ թունելի հատում (երկկողմանի) "180,000"
300153 "Նևրոլիզ, տենոլիզ (I աստիճան)" "150,000"
300154 "Նևրոլիզ, տենոլիզ (II աստիճան)" "200,000"
300155 Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (I աստիճան) "100,000"
300156 Դյուպյուիտրենի կոնտրակտուրա (II աստիճան) "150,000"
300157 Z պլաստիկա (I աստիճան) "100,000"
300158 Z պլաստիկա (II աստիճան) "130,000"
300159 Ծայրատի ձևավորում (I աստիճան) "60,000"
300160 Ծայրատի ձևավորում (II աստիճան) "100,000"
300161 Կելոիդ սպիների բուժում ինյեկցիոն եղանակով (առանց դեղորայքի արժեքի) "15,000"
300162 "ՎԱՎՄ, ջլի կար (1 ջիլ)" "75,000"
300163 "ՎԱՎՄ, ջլի կար (2 ջիլ)" "120,000"
300164 Հիվանդասենյակ Luxe "25,000"
300165 Հիվանդասենյակ Standart "10,000"
300166 Հիվանդասենյակ VIP "35,000"
300167 ՔԿԱ Հետվիրահատական արյունահոսության դադարեցում տեղային անզգայացմամբ "30,000"
300168 Հետվիրահատական արյունահոսության դադարեցում ընդհանուր անզգայացմամբ "50,000"
300169 Ligashure "55,000"
300170 Էթմոիդալ բուլլայի հեռացում "50,000"

 

* Նախավիրահատական, պաթոհիստոլոգիական հետազոտությունների, հիվանդասենյակի, մետաղական կոնստրուկցիաների, ոսկրանյութի, ֆիքսատորի, օրթեզի, ոսպնյակի, որոշակի գործիքների արժեքները ներառված չեն բժշկական ծառայությունների գների մեջ։