Կոագուլոգրամմա

Անվանում արժեք
Մակարդելիության ժամանակը ըստ Սուխարևի 500
Պրոթրոմբինային ժամանակ /ինդեքս, ՄՆՀ/ 2,000
ՄԱԹԺ /մասնակի ակտիվացած թրոմբոպլաստինային ժամանակ/ 2,000
Ֆիբրինոգեն 2,000
Թրոմբինային ժամանակ 2,000
Դ-դիմեր 8,000
Հոմոցիստեին 15,000
Գայլախտի հակամակարդիչ 6,000